MANIFEST

El camí cap a la salut requereix obrir-se a lògiques que complementen l’oficialitat

Retorna neix en un context històric d’elevat malestar personal, col·lectiu i ecològic, fortament agreujat per la situació de pandèmia i post-pandèmia. El 2021, la OMS aporta xifres i estadístiques que demostren un augment radical de trastorns mentals i intents de suïcidi, i els pressupostos de salut mental als països occidentals es dupliquen.

El problema de fons és com fer front (des de quins supòsits, concepcions i pràctiques) a aquest malestar generalitzat, enfocant les causes i revertint-les més que destinant recursos a pal·liar simptomatologies que, al no ser curades, tornen a proliferar i manifestar-se poc temps després.

De fons, un problema cultural i sistèmic que evidencia que la mirada actual que defineix la salut mental és insuficient i no aporta ni els recursos ni les eines que les persones necessiten per afrontar el patiment, gestionar-lo i recuperar el benestar.

Volem potenciar la sobirania en salut, buscant afeblir l’assistencialisme que situa la persona que pateix malestars en una posició passiva respecte a la pròpia vida.

Alhora, formem, reflexionem i denunciem les hostilitats del sistema en el que vivim i l’impacte sobre els nostres cossos i les nostres comunitats, així com evidenciem els límits del paradigma biomèdic.

Reintegrem la psicologia amb el grup, la societat i l’entorn natural.

 

 

L’especialització característica de la modernitat occidental separa i segrega àmbits d’acció i coneixement: defineix la salut psicoemocional separada de la corporal, i alhora concep la salut personal deslligada de la interrelació amb l’entorn natural. Som filles d’una psicologia autista i materialista que exilia elements necessaris per al benestar i la curació. Per això, no és prou efectiva, i cal ampliar-la.

En acord i reivindicant coneixements diversos, Retorna recupera una concepció que re-vincula la persona amb:

• El seu món intern:
◦ escolta i consciència dels paisatges intrapersonals, validant-los i trascendint-los.
◦ Paisatges instintius, emocionals, mentals i espirituals.

• El seu món extern:
◦ Escolta i interacció amb l’entorn social, retornant la centralitat a les relacions comunitàries i disminuint el malestar generat per la soledat no volguda, la fractura social i la virtualitat.
◦ Escolta i descoberta dels principis que regeixen els entorns naturals, recuperant la relació, comprensió i pertinença a la terra.